Formular de informare cu privire la datele cu caracter personal culese pe durata concursului de admitere la studii universitare de masterat – sesiunea 2023

 

 

            Ați accesat site-ul www.admitere.tuiasi.ro în vederea completării on-line a formularului de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (denumită în continuare TUIASI).

 

            Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67, telefon +40.232.212.326[1], e-mail [trebuie activat JavaScript-ul pentru a putea vedea adresa de mail], site web www.tuiasi.ro, este operator de date cu caracter personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și categorii de date reglementate special.

            Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), dorim să vă informăm[2] cu privire la următoarele aspecte privind modul în care TUIASI aplică și respectă prevederile Regulamentului European invocat.

 1. Scopurile, temeiul juridic și tipurile de date personale prelucrate:
  • În scopul realizării formalităților legate de înscrierea dumneavoastră la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat în TUIASI și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale[3] care ne revin, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
   • date de identificare (numele de familie actual și cel de la naștere, prenume, inițiala tatălui/mamei, CNP, sau alt cod de identificare personală pentru studenții străini, data nașterii, locul nașterii, sex, stare civilă, cetățenie, act de identitate);
   • date de contact (adresa completă de domiciliu, de telefon, adresa de e- mail);
   • date privind situația școlară (pregătirea anterioară a candidatului - nivel studii liceale: instituția absolvită, filiera, durata studiilor, anul absolvirii, forma de învățământ, date de identificare ale diplomei; pregătirea anterioară a candidatului - nivel studii licență: media și notele obținute la examenul de licență, instituția absolvită, domeniu/profil, programul de studii/specializarea, titlul obținut, durata studiilor, anul absolvirii, forma de învățământ, date de identificare ale diplomei, numărul suplimentului la diplomă, vize sau acte de recunoaștere);
   • date cu regim special (stare socială specială, etnia, încadrarea într-o situație medicală specială);
  • În scopul:
   • obținerii unui loc de cazare în căminele TUIASI, burse, scutirii de la plata taxei de înscriere, gratuitate la cazare în cămine (sex, stare civilă, stare socială specială, încadrarea într-o situație medicală specială, încadrarea în categoria copiilor personalului didactic aflat în activitate);
   • informării dumneavoastră cu privire la schimbarea statutului – migrarea din lista de rezervă în lista de admiși, eventualele tranziții între opțiuni, termene limită pentru depunerea actelor și confirmarea ocupării locului (nr. de telefon, adresa de e-mail),având ca temei juridic interesul legitim al TUIASI de desfășurare în bune condiții a concursului de admitere.

       Menționăm că, în conformitate cu art. 19 din Procedura de Organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat – cod PO.DID.06, ediția 8, revizia 12, din 29.05.2020, întocmită în baza art. 142, alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, comisiile de admitere au obligația afișării rezultatelor examenului la avizier și pe site-ul facultății. Vă informăm că vor fi afișate, respectând principiul minimizării din RGPD, art. 5, alin. 1, pct. c, următoarele date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în cadrul procesului de înscriere: Nr. Dosar, Lista de opțiuni, Note obținute la diferite forme de examinare din concursul de admitere, Media de admitere, Note din cadrul examenului de licență utilizate ca și criterii de departajare, Situația în urma concursului de admitere (Facultate, Domeniu, Nr. de ordine, Indexul opțiunii - acolo unde este cazul).

 1. Transmiterea datelor către terți

       La începerea anului universitar, transmitem datele personale ale studenților către Ministerul Educației Naționale, care are calitatea de proprietar, beneficiar și operator al Registrului Matricol Unic al Universităților din România, în conformitate cu obligațiile legale în vigoare[4].

 1. Perioada prelucrării

       Datele personale culese în procesul de admitere vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării precizate anterior, până la momentul finalizării procesului de admitere (începutul anului universitar). După aceasta, datele sunt anonimizate și stocate în scopul realizării unor statistici interne sau pentru a răspunde unor eventuale auditări.

 1. Drepturile dumneavoastră

       În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces (aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare); dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte); dreptul la opoziție (posibilitatea de a vă opune prelucrării); dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciați că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale); dreptul la restricționarea prelucrării (vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciați că prelucrarea este ilegală sau contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe); dreptul la portabilitatea datelor (vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date).

       Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor se face cu încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita drepturile prin următoarele modalități: trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 67; prin mesaj transmis la adresa de e-mail [trebuie activat JavaScript-ul pentru a putea vedea adresa de mail] sau sunând la numărul de telefon +40.232.212.326. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI, telefon: 0318059211, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro).

 1. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal

       TUIASI a dispus măsuri organizatorice și tehnice de conformare la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, care asigură legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și securitatea acestora. 

 

 1. Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

       În cadrul procesului de admitere, TUIASI utilizează procese decizionale automatizate, detaliate mai jos, fără a se efectua crearea de profiluri prin prelucrarea datelor cu caracter personal colectate.

       Algoritmul procesului decizional de admitere:

       Se calculează media de admitere (conform criteriilor corespunzătoare fiecărui program de studiu, criterii disponibile în Anexa 1 a PO.DID.06, ediția 8, revizia 12, din 29.05.2020)

       Dacă un candidat satisface criteriile de selecție, atunci:

       Dacă un candidat nu satisface criteriile de selecție, atunci candidatul este declarat respins.

       După afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii, candidații au la dispoziție un interval de timp cunoscut, dar limitat ca număr de zile, în care pot să confirme locul ocupat prin concurs sau să-și retragă dosarul. După expirarea acelui interval de timp, se reia algoritmul descris mai sus, locurile eligibile eliberate în urma retragerii dosarelor ajungând să fie ocupate de candidații care optaseră pentru opțiune, dar nu s-au încadrat în prima etapă a procesului decizional. Astfel, candidați declarați admiși la o opțiune inferioară ca număr, pot ajunge declarați admiși la o opțiune superioară ca număr, sau candidați din lista de rezervă pot fi declarați admiși pe locurile astfel eliberate.

 

 1. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligații legale a operatorului

       Menționăm că, prevederile legale în vigoare, enumerate în nota de subsol a punctului 1,  ne obligă să prelucrăm, în cadrul formalităților legate de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat în TUIASI, categoriile de date cu caracter personal precizate la punctul 1.

       În acest context, în măsura în care nu vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor mai sus menționate, veți fi în imposibilitatea de participa la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat organizat de TUIASI, în conformitate cu Procedura de Organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat – cod PO.DID.06, ediția 8, revizia 12, din 29.05.2020, întocmită în baza art. 142, alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal precizate la punctul 7.

Da
Nu

[1] Datele de contact sunt pentru informații despre admitere: Prorectoratul Didactic

[2] Respectând art. 13 din RGPD

 1. [3]Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr.1/ 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
 3. Legea educației naționale nr. 1/ 2011
 4. O.U.G. nr. 133/ 2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu modificările ulterioare
 5. H.G. nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
 6. H.G. nr. 691/2018 pentru pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
 7. Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102 /2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;
 8. Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062 / 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 9. Metodologia de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor cu domiciliul în străinătate, în învățământul din România,
 10. Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România
 11. Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România

[4] Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România